Elmúltál 18 éves?

Az oldal cookie-kat használ, ha belépsz elfogadod ezt.
Adatvédelmi beállítások


Are you at least 18 years old?

This site uses cookies, if you enter, you accept this.
Privacy settingsJogi nyilatkozatA szentistvankorona.hu weboldal a Törley Pezsgőpincészet Kft. (székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-09-883786; adószám: 11238694-2-44) kezelésében áll.

A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban "Felhasználó") elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

Szellemi tulajdonjogok

A Szent István Korona weboldal - a továbbiakban: weboldal - a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Törley Kft. - kizárólagosan jogosult. A Törley Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalt eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldal egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

A weboldalon található Szent István Korona márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Törley Kft. A weboldalon található terméknevek és címkék a Törley Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Törley Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Törley Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Törley Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

Változtatás joga

A weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Törley Kft. fenntartja. A Törley Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. A Törley Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, Törley Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik. Ilyen adat pl. a név, a cím, a kapcsolattartási adatok, a felhasználói azonosító, az IP-cím, a fénykép- és videofelvételek, a tartózkodási hely adatai stb.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeket a Törley Pezsgőpincészet Kft. székhelyére (1222 Budapest, Háros utca 2-6.) küldhet postai úton vagy az info@torley.hu-mail címre.

A Törley Kft. oldalain a felhasználók által megadott személyes adatokat csak a felhasználókkal való levelezéshez gyűjti, dolgozza fel és tárolja, és csakis arra a célra, amelyre a felhasználó megadta azokat.

Ezeket az adatokat továbbá arra használjuk, hogy új termékeinkről, szolgáltatásainkról szóló egyedi ajánlatainkról vagy a felhasználót esetlegesen érintő egyéb információkról tájékoztatást adjunk.

A felhasználók személyes adatait a Törley Kft. abban az esetben közli harmadik felekkel, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha azt a felhasználó előzetesen engedélyezte.

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, beleértve az adatkezelő, adatfeldolgozó személyét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát, adattárolás helyét, adatbiztonsági intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Linkek

A weboldalon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Törley Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Biztonság

A Törley Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek azonban protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Törley Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.


Kapcsolódó tartalmak